m.teach שילוב תואר שני עם תעודת הוראה

תוכנית לימודים

תכנית כרם רגילה כוללת 36 ש"ש, תכנית M.Teach רגילה כוללת 36 ש"ש.

תלמידי המסלול המשותף ילמדו סה"כ 40 ש"ש לפי החלוקה הבאה:

בכרם ילמדו  31 ש"ש, הכוללות: 12 ש"ש התנסות, 12 ש"ש בחינוך (כולל מחקר איכותני וסמינר), 7 ש"ש הרחבת דעת. (יש להקפיד כי לפחות 9 מבין השעות הללו תהיינה בקורסים ברמה של תואר שני).

קבלה ורישום

המסלול מתאים רק למועמדים שיש להם כבר תואר ראשון ועברו ועדת קבלה לכרם, כמקובל.  הסטודנטים במסלול יהיו רשומים כתלמידי M.Teach, אולם בפועל ילמדו את רוב השעות שלהם בכרם. בניית תכנית הלימודים שלהם תהיה תחת אחריותה של מנהלת כרם, בהתייעצות מלאה עם ראש תכנית ה M.Teach במכללה. 

שכר לימוד

שכר הלימוד הכולל לתכנית M.Teach במכללה הוא כ 30,000 ₪.

תלמידי המסלול החדש יזכו בהנחה של 30% וישלמו 21,000 ₪ לתכנית, כלומר כ 10,500 ₪ לשנה.

מי שיצטרף לתכנית לאחר שנה בכרם, שכר הלימוד ששילם בשנה הראשונה  על סך 6,000 ₪ ינוכה משכר הלימוד לM.Teach ולכן ישלם 7.500 ₪ לשנה בשנים השניה והשלישית, סה"כ 21,000 ₪.