kerem_099-min

קורסים לקהל הרחב במכון כרם

הזדמנות להצטרף לקורסי התוכן הייחודיים של כרם ללא הוצאת תעודת הוראה

אילו קורסים אנו מציעים?

קלאסיקה עכשיו: קריאה ביצירות מופת מספרות העולם
אורן פרי הר | ימי ראשון | 14:00-15:30

איך קובעים מהי יצירת מופת? האם יצירות מופת קלאסיות עדיין רלוונטיות בעידן המחשב והטיקטוק? מה אפשר

ללמוד מספרות, שאי אפשר ללמוד מההיסטוריה או מהפילוסופיה? מהי חשיבה פואטית? על כל השאלות הללו ננסה

לענות בדרכים שונות, במהלך קריאה משותפת בקטעים ממיטב היצירות הקלאסיות של ספרות העולם.

אומנות הדיוקן- סדנת עבודה
נאוה ברזני | ימי ראשון | 16:00-18:30

הדיוקן הוא ייצוג של דמות, בין אם מדובר בדיוקן עצמי ובין אם מדובר בייצוג של מישהו אחר. בסדנת האמנות

נעסוק בייצוגו של הסובייקט הניצב במרכז העבודה: העצמי, האחר, האמיתי או הפיקטיבי. עבודות הסדנה יהוו פועל

יוצא של תחום אמנות הדיוקן העוסק בין השאר, בהגדרת האדם וביחסי הגומלין שלו עם החברה בה הוא חי.

IMG_1689 (2)

ארון הספרים היהודי-סמסטר א‘ | מעגל השנה- סמסטר ב‘
דרור בונדי | ימי ראשון | 09:30-11:00

בקורס נטעם מספרי היסוד של היהדות, וננסה לקבל תחושת התמצאות כללית, בשילוב עם נגיעות עומק. כמחצית

מהשיעורים יוקדשו למדפי הספרות ההלכתית, וכמחצית – למדפי ספרות המחשבה. הספרים השונים יוצגו על פי

סדר כרונולוגי, בשילוב עם הציר התמתי שיודגש ברוב השיעורים. בקורס נקדיש זמן ללימוד בחברותות של טקסטים

מתוך הספרות הנבחנת.

נוצרים בארץ- סמסטר ב‘
חנה בנדקובסקי | ימי ראשון | 11:30-13:00

בירושלים עיר של כמעט מיליון תושבים, פחות משני אחוזים הם נוצרים, אך קו הרקיע של מרכז העיר משובץ

במגדלי פעמונים. מי הם הנוצרים בארץ? הקורס יעסוק בהיבטים היסטוריים ואקטואליים של הנוצרים והנצרות

בארץ ישראל, ביחסיהם עם היהודים והמוסלמים לאורך ההיסטוריה, במסורות ובמנהגים, באמנות, עולם הנזירות,

עליה לרגל, חגים, מוסדות ובשאלות של דמוגרפיה וזהות.

מבוא למקרא: התורה, התהוותה וערכיה- סמסטר ב‘
דוד כהן צמח | ימי ראשון | 11:30-13:00

נדון ביסודות ביקורת המקרא; הגישה הביקורתית לעומת התפיסה המסורתית – מתחים ופערים וניסיונות לגשר על

הפערים. נלמד על חלקי התורה השונים, על מקורותיה של התורה ועל מאפייני כל חלק, כל מקור וכל סוגה

ספרותית. נשתדל לבחון את עולם הערכים של כל מקור וכל סוגה בתורה.

הירשמו כבר לסמסטר הקרוב:

keremm.1973@gmail.com | 02-6240450

עלות קורס סמסטריאלי : 660 ש"ח

kerem_077-min (3)