**דמי הרשמה אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה**

שכר לימוד

בשנת הלימודים הראשונה משלמים תלמידי כרם 40% שכ"ל. בשנה השניה משלמים 40% נוספים. יתרת שכר הלימוד הינה מלגה מטעם משרד החינוך.
גובה שכר הלימוד נקבע כל שנה מחדש על ידי משרד החינוך.